Skip to content

Algemene voorwaarden

aangemaakt op 28/09/2018

1

Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijvingsformulieren, alle documenten gelieerd aan huidige inschrijving, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien partijen  er schriftelijk, uitdrukkelijk en voorafgaandelijk van zouden afwijken, en mits voorlegging van dit schriftelijk akkoord onderschreven door beide partijen.

2

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst tussen partijen tot stand. Dit geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie. Voor webgebaseerde producten zal de toegangslink pas na integrale betaling van de factuur worden ter beschikking gesteld.

3

Prijzen vermeld op het aanmeldingsformulier zijn slechts gegarandeerd tot 1 maand na de datum van ondertekening ervan. Puur Ondernemen heeft het recht de prijzen éénzijdig te wijzigen in lijn met de op dat ogenblik geldende prijzen.

4

4.1

In geval van annulering van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hiernavolgende forfaitaire vergoedingen onverwijld, van rechtswege en zonder voorafgaande schriftelijke en/of mondelinge ingebrekestellingen verschuldigd:

– 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van de training of voor webgebaseerde producten van zodra de inschrijving ondertekend is;

– 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van de training;

– 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering van webgebaseerde producten, na ontvangst van de toegangslink.

Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoeding, blijven alle reeds door PUUR Ondernemen ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering. Alle eventueel ontvangen materialen (zoals werkboeken, werkkaft…) dienen in geval van annulatie op eerste verzoek van PUUR Ondernemen in perfecte staat en op kosten van de in gebreke blijvende partij op haar maatschappelijke zetel te worden terug bezorgd.

4.2

Indien de inschrijver handelt in zijn hoedanigheid van consument, zal hij gerechtigd zijn op dezelfde vergoeding ingeval van annulering door ’PUUR Ondernemen’.

5

Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. Deze leveringstermijnen zijn niet bindend voor partijen, tenzij anders bedongen in bijzondere, schriftelijke voorwaarden, onderschreven door beide partijen en mits voorlegging ervan.

Het niet naleven van de leveringstermijn, welke de oorzaak van de vertraging ook moge zijn, geeft in geen geval aan de inschrijver aanleiding tot annulering van de bestelling of tot welke schadevergoeding of kost dan ook.

6

Indien de inschrijver zich inschrijft voor een cyclus van trainingen en bij deze inschrijving, in afwijking van de gangbare praktijken nog geen data heeft door gegeven wanneer hij de diverse onderdelen van de cyclus zal volgen, is hij gehouden uiterlijk binnen de 10 dagen te rekenen vanaf zijn inschrijvingsdatum, alle data door te geven waarop hij de in de cyclus begrepen sessies zal volgen, tenzij partijen schriftelijk anders zouden zijn overeen gekomen en mits voorlegging van deze overeenkomst.

7

Indien de inschrijver nalaat om na de ingebrekestelling van ‘PUUR Ondernemen’ per e-mail of fax binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum der ingebrekestelling, de voor hem beschikbare data door te geven, geldt dit niet als een éénzijdige verbreking van de inschrijving door de inschrijver. In dergelijk geval zal ‘PUUR Ondernemen’ recht hebben om de data van de gehele cyclus in te vullen met de eerstkomend geplande seminariedata.De volledige cyclus mag door de inschrijver maximaal gespreid worden over een periode van 24 maanden behoudens ingeval van afwijkend schriftelijk akkoord.

8

De inschrijver heeft ingeval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving (per fax, per e-mail) aan ‘PUUR Ondernemen’. Dergelijke overdracht is slechts éénmalig mogelijk binnen een trainingscyclus. Dit recht geldt niet voor enige persoonsgebonden actie.

9

De inschrijver kan éénmalig en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname aan een seminarie verplaatsen naar een andere datum. Het recht van verplaatsen is uitsluitend van toepassing indien dezelfde training nog wordt aangeboden.

Een administratieve vergoeding van €100 per seminariedag zal in rekening worden gebracht. Andere reeds door ‘PUUR Ondernemen’ gemaakte en bewezen kosten en ingevolge de verplaatsing van het seminarie niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door ‘PUUR Ondernemen’ in rekening worden gebracht.

10

Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 10 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum te worden geformuleerd per aangetekende zending.

11

Alle facturen van ‘PUUR Ondernemen’ zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling conventionele intresten verschuldigd op het openstaande factuurbedrag a rato 10%. Eveneens zal in dat geval van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 350€ en onverminderd het recht van ‘PUUR Ondernemen’ hogere, effectief bewezen schade te vorderen, onverminderd de eventuele kosten van aanmaning, kosten van inning en gerechtskosten.

12

De inschrijver verklaart zich middels bevestiging van zijn inschrijving akkoord met het feit dat op de trainingen beelden (foto’s, camerabeelden…) kunnen worden gemaakt, dewelke door naam van ‘PUUR Ondernemen’ kunnen aangewend worden voor commerciële doeleinden en verspreid worden via haar website en door de verkoop van DVD’s. In geval van geïndividualiseerde beelden van de inschrijver worden gemaakt, heeft deze steeds het recht (i)deze beelden te raadplegen, (ii) zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor commerciële doeleinden. Dit verzet dient schriftelijk en per aangetekende zending te gebeuren, zoniet wordt hij geacht in te stemmen met verspreiding van diens individuele beelden. Het geven van interviews door de inschrijver omtrent zijn ervaringen met het seminarie zal steeds worden beschouwd als impliciete instemming met de aanwending van de beelden voor commerciële doeleinden.

13

Privacybeleid: ‘PUUR Ondernemen’ is er formeel, en dit conform de Privacy wetgeving die sedert 25.05.2018 in voege is, alles in het werk stelt ter bescherming van de door haar ingezamelde persoonsgegevens, de waarborging van de privacy van haar inschrijvers. Haar privacyverklaring is terug te vinden op haar website, zijnde ‘www.puurondernemen.be‘.

Door onderschrijving van het inschrijvingsformulier van ‘PUUR Ondernemen’, door deelname aan haar opleidingen, trainingen, bevestigt de inschrijven haar akkoord met niet alleen de verkoopsvoorwaarden van ‘PUUR Ondernemen’, doch ook met haar Privacybeleid.

14

Ingeval van betwisting is het Belgisch Recht van toepassing en zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.